Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

MaakWOZbezwaar.nl heeft ten doel het verlenen van rechtsbijstand en juridische adviezen, het verrichten van taxaties en werkzaamheden inzake de Wet waardering onroerende zaken, lokale heffingen, basisregistraties en overige taxaties van onroerende zaken in de breedste zin van het woord, op grond van welke titel dan ook.

Artikel 2 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, ook welke in meer- c.q. enkelvoud zijn vervoegd, in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bedingen niet anders voortvloeit.

2.1 MaakWOZbezwaar.nl: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, Postbus 2, 7440AA te Nijverdal ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 76985474

2.2 Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die MaakWOZbezwaar.nl een opdracht heeft verstrekt of beoogt te verstrekken.

2.3 Partijen: MaakWOZbezwaar.nl en de opdrachtgever gezamenlijk.

2.4 Opdracht: iedere tussen MaakWOZbezwaar.nl en de opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomst waarmee MaakWOZbezwaar.nl zich jegens de opdrachtgever heeft verbonden om als gemachtigde van de opdrachtgever bezwaar of beroep in te dienen tegen vastgestelde WOZ-waarde(s).

2.5 Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

Artikel 3 Toepasselijkheid

3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van MaakWOZbezwaar.nl en iedere opdracht, waaronder mede begrepen eventuele aanvullende en vervolgopdrachten.

3.2 Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

3.3 Vernietiging en/of de nietigheid van enige bepaling uit deze algemene voorwaarden of de overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

3.4 De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, onverminderd de mogelijkheid van partijen de toepasselijkheid daarvan toch geheel of gedeeltelijk uitdrukkelijk en schriftelijk overeen te komen.

Artikel 4 Opdrachten

4.1 Een opdracht wordt eerst geacht door MaakWOZbezwaar.nl te zijn aanvaard en daarmee tot stand te zijn gekomen, na schriftelijke bevestiging daarvan door MaakWOZbezwaar.nl aan de opdrachtgever, dan wel, bij ontbreken daarvan, nadat MaakWOZbezwaar.nl, met kennelijke instemming van de opdrachtgever, met de opgedragen werkzaamheden een feitelijke aanvang heeft gemaakt.

4.2 Iedere opdracht wordt geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan en te zijn aanvaard door MaakWOZbezwaar.nl.

4.3 Bij de uitvoering van de opdracht is MaakWOZbezwaar.nl gerechtigd om derden in te schakelen. De toepasselijkheid van artikel 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten. Indien MaakWOZbezwaar.nl derden inschakelt bij de uitvoering van de opdracht, zal daarover tevoren zoveel mogelijk met de opdrachtgever worden overlegd. Iedere eigen aansprakelijkheid van MaakWOZbezwaar.nl voor een fout of tekortkoming van door MaakWOZbezwaar.nl ingeschakelde derden is uitgesloten. Voor zover deze derden hun aansprakelijkheid voor beroepsfouten jegens MaakWOZbezwaar.nl beperken, is MaakWOZbezwaar.nl gerechtigd om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.

4.4 MaakWOZbezwaar.nl is te allen tijde bevoegd om een opdracht te weigeren of tussentijds op te zeggen, zulks onder opgave van redenen en zonder dat MaakWOZbezwaar.nl enige schadevergoeding aan de opdrachtgever verschuldigd is.

Artikel 5 Gegevensverstrekking

5.1 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle informatie en eventuele overige benodigdheden, waarvan MaakWOZbezwaar.nl aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan MaakWOZbezwaar.nl worden verstrekt.

5.2 In het bijzonder dient de opdrachtgever alle voor de uitvoering van het bezwaar of beroep relevante bescheiden zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk twee werkdagen vóór het verstrijken van de termijn waarbinnen het bezwaar of beroep moet worden ingediend, aan MaakWOZbezwaar.nl te doen toekomen. Indien de voornoemde bescheiden op een later tijdstip worden overlegd, behoudt MaakWOZbezwaar.nl zich het recht voor het betreffende dossier niet in behandeling te nemen. Voor de eventuele schade voortvloeiende uit een niet tijdig ingediend bezwaar- en/of beroepschrift, is MaakWOZbezwaar.nl niet aansprakelijk.

Artikel 6 Opschorting en ontbinding

6.1 MaakWOZbezwaar.nl is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de opdracht op te schorten of de opdracht met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de opdrachtgever zijn verplichtingen uit de opdracht, met name wat betreft gegevensverstrekking, niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het aangaan van de opdracht MaakWOZbezwaar.nl ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de opdrachtgever ten aanzien waarvan hij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de opdrachtgever schriftelijk door MaakWOZbezwaar.nl in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de opdrachtgever zijn verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.

6.2 Indien MaakWOZbezwaar.nl de opdracht opschort of ontbindt, is MaakWOZbezwaar.nl niet aansprakelijk voor eventueel door de opdrachtgever geleden schade.

Artikel 7 Aansprakelijkheid, vrijwaring en klachten

7.1 Verstrekte opdrachten worden door MaakWOZbezwaar.nl uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de wijze waarop aan de opdracht al dan niet uitvoering is gegeven, geen rechten ontlenen en de opdrachtgever vrijwaart MaakWOZbezwaar.nl van aanspraken van derden dienaangaande.

7.2 MaakWOZbezwaar.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, veroorzaakt door en/of die verband houdt met onjuistheden of onvolledigheden in de door de opdrachtgever aan MaakWOZbezwaar.nl verstrekte gegevens, iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de opdrachtgever die uit de wet of de overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan MaakWOZbezwaar.nl kan worden toegerekend. MaakWOZbezwaar.nl is onder meer dan ook niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig indienen van een bezwaar- of beroepsschrift als gevolg van fouten of tekortkomingen van derden, bijvoorbeeld postinstanties.

7.3 MaakWOZbezwaar.nl is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade. MaakWOZbezwaar.nl is, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden en met name het bepaalde in artikel 7.4, jegens de opdrachtgever slechts aansprakelijk te houden voor directe schade die de opdrachtgever lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van MaakWOZbezwaar.nl in de nakoming van de overeenkomst. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, een en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de opdracht vereiste vakkennis en middelen.

7.4 Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van MaakWOZbezwaar.nl, is de aansprakelijkheid van MaakWOZbezwaar.nl voor schade verband houdende met de uitvoering van de opdracht, beperkt tot ten hoogste het honorarium dat MaakWOZbezwaar.nl in het kader van de opdracht heeft ontvangen of in rekening heeft gebracht.

7.5 Mocht MaakWOZbezwaar.nl aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft MaakWOZbezwaar.nl te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De opdrachtgever dient MaakWOZbezwaar.nl hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van MaakWOZbezwaar.nl ter zake vervalt.

7.6 De opdrachtgever vrijwaart MaakWOZbezwaar.nl van zijn eventuele aanspraken en aanspraken van derden voor schade waarvan de oorzaak aan anderen dan MaakWOZbezwaar.nl toerekenbaar is.

7.7 Een klacht met betrekking tot de door MaakWOZbezwaar.nl in het kader van de opdracht verrichte werkzaamheden, dient, op straffe van verval van alle aanspraken, binnen 30 dagen nadat de opdrachtgever de gronden die tot de klacht aanleiding gaven, heeft ontdekt, althans redelijkerwijs had kunnen ontdekken, schriftelijk bij MaakWOZbezwaar.nl te worden ingediend. Klachten schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

Artikel 8 Intellectuele eigendom

MaakWOZbezwaar.nl behoudt zich alle hem krachtens de wet toekomende rechten van intellectuele eigendom voor. De opdrachtgever is, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MaakWOZbezwaar.nl, niet gerechtigd tot het vermenigvuldigen, openbaar maken of ter kennis brengen van rapporten, presentaties, adviezen, materialen, teksten enz. welke de opdrachtgever in het kader van de opdracht van MaakWOZbezwaar.nl heeft ontvangen. De opdrachtgever vrijwaart MaakWOZbezwaar.nl voorts van alle eventuele aanspraken van derden indien opdrachtgever dit verbod overtreedt.

Artikel 9 No cure No pay/Gratis voor Woningbezitter & betalingsvoorwaarden

9.1 De opdracht wordt verricht op basis van no cure no pay, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen of door MaakWOZbezwaar.nl uitdrukkelijk anders is vermeld. In een voorkomend geval wordt het verrichten van de opdracht op basis van no cure no pay, waar nodig, door MaakWOZbezwaar.nl bevestigd middels de opdrachtbevestiging. Indien de voorafgaande bezwaarprocedure niet via MaakWOZbezwaar.nl is verlopen en de opdrachtgever MaakWOZbezwaar.nl opdracht geeft tot het uitvoeren van een beroepsprocedure, kunnen partijen overeenkomen dat MaakWOZbezwaar.nl die opdracht uitvoert tegen betaling van het dan geldende uurtarief van MaakWOZbezwaar.nl. MaakWOZbezwaar.nl zal hiervan voorafgaand mededeling doen aan de opdrachtgever.

9.2 Indien MaakWOZbezwaar.nl op basis van no cure no pay bezwaar maakt voor particuliere woningbezitters, de bezwaarprocedure betrekking heeft op twee of minder adressen en het bezwaar gegrond is, betaalt de gemeente de kosten op grond van het wettelijk stelsel. Indien het bezwaarschrift door de gemeente wordt afgewezen, draagt MaakWOZbezwaar.nl de kosten van de procedure.

9.3 In alle gevallen komt de door een overheidsorgaan in het kader van de opdracht betaalde proceskostenvergoeding toe aan MaakWOZbezwaar.nl. De opdrachtgever verplicht zich om het bedrag voor de vergoeding van de proceskosten zoals vermeld in de artikelen 7:15 Awb en 8:75 Awb, dat door een overheidsorgaan eventueel is overgemaakt op zijn bankrekening in het kader van door MaakWOZbezwaar.nl in opdracht van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden, binnen twee weken na ontvangst te storten op een door MaakWOZbezwaar.nl aangewezen bankrekening.

9.4 Indien een opdracht door MaakWOZbezwaar.nl wordt uitgevoerd op basis van no cure no pay, worden door de opdrachtgever zonder voorafgaande uitdrukkelijke instemming van MaakWOZbezwaar.nl, geen beslissingen genomen dan wel mededelingen gedaan betreffende ingestelde bezwaar-/beroepsprocedures bij een overheidsorgaan, welke van invloed kunnen zijn op de uitkomst van de ingestelde procedures inzake het treffen van schikkingen of intrekken van ingestelde procedures.

9.5 MaakWOZbezwaar.nl is te allen tijde gerechtigd om (gerechtelijke) procedures op te starten ten behoeve van het verkrijgen van een proceskostenvergoeding uit hoofde van de uit te voeren opdracht. Opdrachtgever verplicht zich ertoe hieraan zijn medewerking te verlenen, bij gebreke waarvan hetgeen is overeengekomen op basis van no cure no pay vervalt.

9.6 Indien de gemeente een vergoeding betaalt aan de opdrachtgever op grond van ‘Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen’, welke voortvloeit uit een actie van MaakWOZbezwaar.nl, komen de gelden die uit die dwangsom(men) voortvloeien, ten gunste van MaakWOZbezwaar.nl.

9.7 Indien de opdrachtgever de opdracht wil intrekken nadat een gemotiveerd bezwaarschrift bij de gemeente of een beroepschrift bij de rechtbank is ingediend, worden de gemaakte kosten in rekening gebracht bij de opdrachtgever. De vergoeding bedraagt € 53,- per uur inclusief btw.

9.8 Betalingen uit hoofde van de opdracht, door de opdrachtgever aan MaakWOZbezwaar.nl te voldoen, dienen te geschieden middels overboeking, binnen 14 dagen na factuurdatum.

9.9 Indien tijdige betaling door de opdrachtgever achterwege blijft, zal de opdrachtgever een herinnering ontvangen. Volgt binnen de daarin gestelde termijn geen betaling, dan zal de opdrachtgever een aanmaning ontvangen. Indien ook daaraan geen gehoor wordt gegeven, zal MaakWOZbezwaar.nl een invorderingsbureau inschakelen ter invordering van het factuurbedrag. De opdrachtgever is de wettelijke rente verschuldigd alsmede de (al dan niet gerechtelijke) kosten die MaakWOZbezwaar.nl redelijkerwijze dient te maken teneinde dit bedrag te verkrijgen. Voor de buitengerechtelijke kosten geldt het bepaalde in de Wet incassokosten (WIK).

Artikel 10 Geheimhouding

10.1 MaakWOZbezwaar.nl is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die aan MaakWOZbezwaar.nl gedurende de werkzaamheden ter uitvoering van de opdracht als vertrouwelijk is toevertrouwd of ter kennis is gekomen of waarvan MaakWOZbezwaar.nl het vertrouwelijk karakter redelijkerwijs behoort te begrijpen, e.e.a. behoudens voor zover het delen van die informatie met derden noodzakelijk is ter uitvoering van de opdracht.

10.2 MaakWOZbezwaar.nl behoudt het recht voor de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 11 Rechtskeuze

Op de rechtsverhouding tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten. 

Artikel 12 Vindplaats en wijziging algemene voorwaarden

12.1 Bovenstaande algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en vermeld op de website www.maakWOZbezwaar.nl.

12.2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie, dan wel de versie die gold ten tijde van het aangaan van de overeenkomst.